بازرگانان مقیم امارت از غنی خواهان تامین امنیت جان تجار افغانستان شدند

بازرگانان مقیم امارت از غنی خواهان تامین امنیت جان تجار افغانستان شدند

بازرگانان افغان مقیم در امارات متحده عربی در دیدار با رییس جمهور غنی خواهان تامین امنیت جانی بازرگانان و سرمایه گذاران در کشور شده اند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشرخبرنامه ای گفته است که محمد اشرف غنی رییس جمهور...