بازدید فرماندۀ زون ۶۰۶ انصار از زخمیان سانحۀ هوایی منطقۀ موریچاق

بازدید فرماندۀ زون ۶۰۶ انصار از زخمیان سانحۀ هوایی منطقۀ موریچاق

فرماندۀ زون ۶۰۶ انصار از زخمیان سانحۀ هوایی منطقۀ "موریچاق" بادغیس بازدید کرد. حسن شاه فروغ فرمانده این زون، از داکتران بیمارستان "پایگاه ۲۰۷ ظفر" خواست تا به گونۀ جدی جهت بهبود وضعیت زخمیان تلاش نمایند. در حالی فرمانده...