بازداشت ۹ قاچاقچی بزرگ مواد مخدر در قندهار در سال جاری

بازداشت ۹ قاچاقچی بزرگ مواد مخدر در قندهار در سال جاری

مقام های امنیتی ولایت قندهار از بازداشت ۹ قاچاقچی بزرگ مواد مخدر در جریان چهار ماه گذشته خبردادند. محمد اسماعیل غوثی آمر پولیس مبارزه با مواد مخدر قندهار گفت: پولیس مبارزه با مواد مخدر قندهار در جریان چهار ماه گذشته...