بازداشت ۵۵ خلبان در ترکیه

بازداشت ۵۵ خلبان در ترکیه

دادستان‌های این کشوردر ادامه تحقیقات مربوط به کودتای نظامی نافرجام جولای، دستور بازداشت ۵۵ خلبان دیگر نیروی هوایی را صادر کرده‌اند. بر بنیاد گزارشها در ادامه سرکوب مخالفان توسط دولت ترکیه، مقامهای قضایی دستور...