بازار داروهای بدون نسخه در هرات هنوز گرم است

بازار داروهای بدون نسخه در هرات هنوز گرم است

فروش دارو بدون نسخه پزشکان مجاز نیست و فروش چنین دارو به گونه خودسرانه بسیار خطرناک است. مصرف داروی بدون نسخه پزشکان پس از یک مدت باعث عوارض جانبی می‌شود. محمد آصف کبیر رییس صحت عامه ولایت هرات در این مورد گفت:"فروش...