بار دیگر سر انسانی را از بدنش جدا کردند

بار دیگر سر انسانی را از بدنش جدا کردند

جسد این فرد را شب گذشته به بیمارستان مرکزی هرات انتقال دادند. مسئولان بیمارستان گفتند که جسد این فرد را از ولسوالی گذره انتقال دادند. محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان مرکزی هرات به خبرنگار ما گفت که نتایج طب عدلی...