ایران گزارش وزارت خارجه بریتانیا را بی اساس خواند

ایران گزارش وزارت خارجه بریتانیا را بی اساس خواند

ستاد حقوق بشر ایران روزگذشته با دفاع از ادامه اعدام ها در ایران، گزارش وزارت خارجه بریتانیا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را بی اساس توصیف کرد. وزارت خارجه بریتانیا حدود یک ماه پیش با انتقاد از اجرای احکام اعدام در...