ایجاد گروه نظارتی برای تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان

ایجاد گروه نظارتی برای تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان

شبکه زنان افغان خواهان موقف واضح و عملکرد جدی حکومت درمورد هرنوع خشونت علیه زنان و ایجاد گروه نظارتی متشکل ازنهاد های جامعه مدنی و فعالین زن بر تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان گردید. در نشستى که امروز این شبکه به مناسبت...