ایجاد قوی‌ترین قطعه واکنش سریع ارتش ملی در هرات

ایجاد قوی‌ترین قطعه واکنش سریع ارتش ملی در هرات

قوی‌ترین قطعه واکنش سریع ارتش ملی روز گذشته به خاطر دفع و ترد حملات ناگهانی مخالفین حکومت در ولایت هرات ایجاد گردید. پس آن از آنکه در فاصله چند روز مخالفین حکومت ۲ باربر ولسوالی شیندند و یک‌بار بر ولسوالی غوریان به شکل...