اگزومارس؛ مدارگرد در مدار مریخ و زمین در انتظار سیگنالی از اسکیاپارلی

اگزومارس؛ مدارگرد در مدار مریخ و زمین در انتظار سیگنالی از اسکیاپارلی

سفینه مادر یا مدارگرد گازیاب در قالب پروژه اگزومارس اروپا پس از هفت ماه روز چهارشنبه با موفقیت در مدار مریخ قرار گرفت اما سطح نشین اسکیاپارلی که از سفینه مادر جدا شده بود فرودی موفقیت آمیز و کنترل شده نداشت و با برخورد به...