اکثر مهاجرین برگشته افغان از پاکستان دارای مدرک اقامت می‌باشند

اکثر مهاجرین برگشته افغان از پاکستان دارای مدرک اقامت می‌باشند

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان خبر داده است که اکثر خانواده‌های مهاجری که در جریان هفته گذشته از پاکستان برگشته‌اند، دارای مدرک اقامت در این کشور بوده‌اند. در گزارشی که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به نقل از...