اوپک و کشورهای غیر عضو بر سر افزایش تولید نفت خام به توافق رسیدند

اوپک و کشورهای غیر عضو بر سر افزایش تولید نفت خام به توافق رسیدند

کشورهاى عضو "اوپک" و کشورهاى غیر عضو تولید کننده نفت خام توافق کردند تا در تلاش براى جلوگیرى از افزایش بیشتر بهاى نفت خام، بطور مشترک تولید را افزایش دهند.   سازمان کشورهاى صادر کننده نفت خام به همراه روسیه و سایر...