اهمیت اقتصادی _اجتماعی بند سلما

اهمیت اقتصادی _اجتماعی بند سلما

نویسنده گزارش:احمد سهیل نصیری بند سلما افتتاح شد و شادی و امید را به مردم کشور تقدیم کرد. افتتاح این پروژه بزرگ برای مردم از جهت‌های مختلف حائز اهمیت است. تولید برق، آبیاری زمین‌های زراعتی، ایجاد اشتغال، ایجاد انگیزه...