کارگاه مشورتی در باره اهداف انکشاف توسعه پایدار برگزار شد

کارگاه مشورتی در باره اهداف انکشاف توسعه پایدار برگزار شد

کارگاه مشورتی اهداف انکشاف پایداربه ارتباط موجودیت جمع آوری اعداد و ارقام توسط رحیمی معین مسلکی وزارت اقتصاد و با اشتراک روئسای پلان وزارت خانه های معارف، صحت، کار، وعدلیه افتتاح گردید. محمد اسماعیل رحیمی، معین مسلکی...