انفجار یک پایه برق توسط مخالفان مسلح در هرات

انفجار یک پایه برق توسط مخالفان مسلح در هرات

برای پنجمین بار طی چند ماه گذشته، مخالفان مسلح یک پایه برق وارداتی به هرات را انفجار دادند.   محمد رفیق محمودی، مسئول آگاهی عامه هرات برشنا گفته است که مخالفان مسلح برای پنجمین بار یک پایه برق وارداتی ایران به هرات را...