وزارت انرژی و آب: کارهای ساحوی دیزاین بند بخش آباد فراه به پایان رسیده است

وزارت انرژی و آب: کارهای ساحوی دیزاین بند بخش آباد فراه به پایان رسیده است

وزارت انرژی و آب افغانستان در خبرنامه‌ای اعلام نموده که کارهای ساحوی مربوط به دیزاین تفصیلی بند بخش آباد فراه به پایان رسیده است.   در این خبرنامه آمده که قرارداد دیزاین تفصیلی این بند در ماه جوزای سال گذشته میان...