انجام دادن کارها از روی عادت باعث بی علاقگی در کار می‌شود

انجام دادن کارها از روی عادت باعث بی علاقگی در کار می‌شود

بی تفاوتی و بی علاقگی به انجام امور موجب می شود تا فرد تدریجا تسلط خود را در انجام کارها از دست بدهد و از تخصصی که زمانی به آن اشراف کامل داشته است روزبه روز فاصله بگیرد. زیرا که عاملی مانند تغییر ودگرگونی متدهای کاری که...