انتقال هزاران مهاجر و عملیات تعطیلی همیشگی اردوگاه کالۀ فرانسه آغاز شد

انتقال هزاران مهاجر و عملیات تعطیلی همیشگی اردوگاه کالۀ فرانسه آغاز شد

بیش از ۷ هزار مهاجر و پناهجوی آفریقایی، خاورمیانه ای و آسیایی ساکن در اردوگاه معروف به جنگل در بندر کاله فرانسه از امروز دوشنبه برای همیشه به مناطق دیگر این کشور منتقل و اسکان داده می شوند. به همین منظور اولین کاروان...