کار سروی ساحه انتقال خط لوله گاز تاپی در هرات شروع می‌شود

کار سروی ساحه انتقال خط لوله گاز تاپی در هرات شروع می‌شود

کار سروی ساحه انتقال خط لوله گاز تاپی در هرات شروع می‌شود تا سه ماه دیگر کار سروی ساحه انتقال خط لوله گاز تاپی در هرات شروع می‌شود.احمد شعیب معصومی،  رییس خدمات تخنیکی و سکتوری مقام ولایت هرات می‌گوید برای آغاز این...