انتقاد نمایندگان مجلس از شمار بالای مشاوران و متخصصان سران حکومت

انتقاد نمایندگان مجلس از شمار بالای مشاوران و متخصصان سران حکومت

نمایندگان مجلس می گویند که وزرای حکومت وحدت ملی حدود ۳ هزار نفر را به نام مشاور و ۵ هزار نفر دیگر را زیر نام متخصص با معاشات بلند تا دوصد هزار افغانی مقرر کرده اند. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ شماری از اعضای کمیسیون عدلی و...