انتقاد مجلس از برخورد دورویه آمریکا با افغانستان

انتقاد مجلس از برخورد دورویه آمریکا با افغانستان

شماری از نمایندگان مجلس نماینده گان با انتقاد تند از عدم اجرای شدن تعهدات امریکا در امر تجهیز نیروهای امنیتی کشور می گویند که ادامه حضور نیروهای امریکایی هیچ تاثیری در بهبود اوضاع امنیتی کشور برجا نخواهد گذاشت. این...