انتحارکننده و همراهش، به چنگال نظامیان افتادند

انتحارکننده و همراهش، به چنگال نظامیان افتادند

مؤظفان در ادارۀ امنیت ملی کشور از بازداشت یک فرد انتحاری از ولسوالی "اشکمش" ولایت تخار خبردادند، در خبرنامه‌ای که از سوی دفتر مطبوعاتی این اداره پخش شده آمده‌است که‌ همراه با این انتحارکننده فردی که وی را به محل موردنظر...