امین‌الله میهن‌یار: “پولیس ترافیک هرات، پنج برابر باید افزایش یابد”

امین‌الله میهن‌یار: “پولیس ترافیک هرات، پنج برابر باید افزایش یابد”

نویسنده گزارش:احمد سهیل نصیری ریاست ترافیک هرات از جمله ریاست‌هایی‌است که کارمندان آن، از نبود امکانات کافی در این ریاست شکایت دارند وخواهان فراهم سازی امکانات لازم و موردنیاز به این ریاست هستند. امین‌الله میهنیار،...