امکان انتقال پاسگاه‌های پولیس هرات به زمین‌های دولتی نیست

امکان انتقال پاسگاه‌های پولیس هرات به زمین‌های دولتی نیست

عدم موجودیت زمین های دولتی در مکان‌هایی که نیاز به ایجاد پاسگاه های امنیتی است تطبیق دستور وزارت داخله مبنی بر انتقال پاسگاه های امنیتی از زمین‌های شخصی به زمین‌های دولتی را با مشکل مواجه ساخته است. مهدی حدید رییس...