ریاست امنیت ملی یک ماین را در هرات خنثی کرد

ریاست امنیت ملی یک ماین را در هرات خنثی کرد

ریاست امنیت ملی یک ماین را در ولسوالی "کشک کهنه" دیروز خنثی کرده است.   به اساس خبرنامۀ ریاست امنیت ملی، مخالفان مسلح این حلقه ماین در منطقۀ " بند حاجی عمر" این ولسوالی کارگذاری کرده بودند. در خبرنامۀ این ریاست آمده است...