امنیت ملی یک گروه آدم ربا را در کابل بازداشت کرد

امنیت ملی یک گروه آدم ربا را در کابل بازداشت کرد

ماموران ریاست امنیت ملی امروز در یک عملیات ویژه یک گروه ۵ نفری آدم ربایان را بازداشت کرده ویک نوجوان ۱۴ ساله را از نزد آنان آزاد ساختند. در خبرنامه ریاست امنیت ملی آمده است که آدم ربایان برای رهایی این نو جوان ۱۴ ساله از...