امنیت ملی معروف راسخ استاد دانشگاه کابل را بازداشت کرد

امنیت ملی معروف راسخ استاد دانشگاه کابل را بازداشت کرد

فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی کشور گفته که مولوی معروف راسخ، استاد دانشگاه کابل در قید اداره امنیت ملی به سر می‌برد. آقای امین به رسانه ها گفته که مولوی معروف راسخ بیرون از ساحه دانشگاه و حوزه تحصیلات عالی از سوی...