امنیت ملی از قاچاق ۳۲ قلم آثار باستانی جلوگیری کرد

امنیت ملی از قاچاق ۳۲ قلم آثار باستانی جلوگیری کرد

مأموران ریاست امنیت ملی هرات توانستند که طی یک عملیات کشفی ۳۲ قلم آثار باستانی را کشف کنند. بر اساس گزارش اداره محلی هرات این آثار مربوط به دوره غوریان، غزنویان، صفویان و تیموریان بوده که قاچاقبران می‌خواستند آن‌ها را...