تاکید کمیته امنیت و مصئونیت خبرنگاران هرات بر مبارزه با خشونت علیه خبرنگاران

تاکید کمیته امنیت و مصئونیت خبرنگاران هرات بر مبارزه با خشونت علیه خبرنگاران

اعضای کمیته مشترک امنیت و مصئونیت خبرنگاران در ولایت هرات خواهان همکاری رئیسان ادارات دولتی در راستای مبارزه با خشونت علیه خبرنگاران شدند.   محمد آصف رحیمی والی هرات با تاکید بر حمایت از آزادی بیان و فراهم آوری...