امضای تفاهمنامه‌ بخاطر اسکان مجدد آوار‌گان داخلی افغانستان

امضای تفاهمنامه‌ بخاطر اسکان مجدد آوار‌گان داخلی افغانستان

وزارت‌های مهاجرین و عودت کنندگان، کار و امور اجتماعی افغانستان و انجمن مهاجرین دانمارک، تفاهمنامه‌ی در زمینه اسکان مجدد آوارگان داخلی به امضا رساندند.   فیض الله ذکی، وزیر کار و امور اجتماعی می‌گوید که این...