امضای تفاهمنامه‌های همکاری بین الوزارتی

امضای تفاهمنامه‌های همکاری بین الوزارتی

تفاهم‌نامه های همکاری در بخش مبارزه علیه مواد مخدر به هدف تحکیم روابط و هماهنگی بهتر و بیشتر ادارات بخاطر مبارزه علیه مواد مخدر میان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، وزارت سرحدات اقوام و قبایل، ریاست عمومی تربیت بدنی و...