امریکا پولی برای خرید یونیفرم نظامی به افغانستان نمی دهد

امریکا پولی برای خرید یونیفرم نظامی به افغانستان نمی دهد

امریکا پولی برای خرید یونیفرم سربازان ارتش تخصیص نخواهد داد.   مجلس نمایندگان ایالات متحده بودجه وزارت دفاع آن کشور به منظور خریداری یونیفورم برای سربازان ارتش ملی افغانستان را رد کرده است در پی این تصمیم مجلس...