امریکا افغانستان را حمایت می کند

امریکا افغانستان را حمایت می کند

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور در دیدار با هیئتی از نمایندگان کنگره امریکا که به کابل سفر کرده بودند، گفته است که رابطه افغانستان با ایالات متحده بنیادی است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای گفته است که هر دو...