امروز نیز کابل شاهد انفجار بود

امروز نیز کابل شاهد انفجار بود

نزدیک ساعت یازده امروز انفجاری در مقابل وزارت کار و امور اجتماعی در نزدیک مکروریان اول شهر کابل رخ داد. گفته می‌شود که ماین مغناطیسی بوده و تا اکنون هدف این انفجار مشخص نشده است. پولیس کابل این رویداد را تأیید کرده و...