امداد صد هزار دالری به زندانیان زندان مرکزی هرات

امداد صد هزار دالری به زندانیان زندان مرکزی هرات

به ارزش یک صد هزار دالر برای زندانیان زندان مرکزی هرات، پوشاک زمستانی و مواد اولیه مورد نیاز توزیع شده است. عبدالله عزیزی مدیر زندان این ولایت گفته برای هر زندانی یک تخته کمپل، چهار عدد صابون، دو جوره جوراب زمستانی و...