شماری از ملا امامان به خشونت علیه زنان در هرات دامن می‌زنند

شماری از ملا امامان به خشونت علیه زنان در هرات دامن می‌زنند

محبوبه جمشیدی رییس امور زنان هرات گفت: “تبلیغات شماری از عالمان دین در ولسوالی‌های دور دست رنگ و بوی تبعیض آمیز علیه زنان دارد”. در همین حال، اداره حج و اوقاف هرات هم این موضوع را تایید می‌کند. ولی محمد فقیری مدیر مساجد...