اقدامات پیشگیرانه پولیس به خاطر جلوگیری از حمله به گلران

اقدامات پیشگیرانه پولیس به خاطر جلوگیری از حمله به گلران

نهادهای امنیتی هرات به خاطر جلوگیری از حملات احتمالی نیروهای مخالف برولسوالی گلران قوای امنیتی را در این ولسوالی تقویت کردند. عبدالرئوف احمدی سخنگوی پولیس هرات در مصاحبه با "تلویزیون چکاد " می‌گوید " ذم ذمه‌های بین...