کوریای جنوبی سکان‌دار برترین اقتصادهای نو آور جهان

کوریای جنوبی سکان‌دار برترین اقتصادهای نو آور جهان

بر بنیاد گزارش بلومبرگ، کوریای جنوبی در ردۀ نخست اقتصادهای نو آور جهان قرار گرفتهو روسیه هم با ۱۴ پله سقوط در رتبه ۲۶ این ردۀ بندی جهانی قرار گرفته است. بر بنیاد یافته‌های بلومبرگ، کشورها بر بنیاد میزان شاخص نوآوری...