کلمه افغان و اسلام در شناسنامه‌های الکترونیکی درج می‌شود

کلمه افغان و اسلام در شناسنامه‌های الکترونیکی درج می‌شود

کمیسیون مختلط اعضای شورای ملی سر انجام امروز فیصله کردند که کلمه افغان و اسلام در شناسنامه‌های الکترونیکی درج شود.   عبدالحی آخندزاده عضو کمیسیون مختلط می‎گوید، آنان این فرمان را بخاطر شفافیت در انتخابات، منافع ملی...