افغانستان ۱۱ میلیون بی‌سواد دارد

افغانستان ۱۱ میلیون بی‌سواد دارد

مسئولان سازمان جهانی یونسکو در افغانستان طی گزارشی از وضعیت آموزش و تربیت، می‌گویند که یازده میلیون نفر در افغانستان فاقد سواد خواندن و نوشتن هستند. سازمان علمی، فرهنگی و اموزشی ملل متحد یا یونسکو در این گزارش از وضعیت...