رییس‌جمهور می‌گوید افغانستان ظرفیت پذیرش پنج میلیون گردشگر خارجی را دارد

رییس‌جمهور می‌گوید افغانستان ظرفیت پذیرش پنج میلیون گردشگر خارجی را دارد

رییس‌جمهور می‌گوید افغانستان ظرفیت پذیرش پنج میلیون گردشگر خارجی را دارد   رییس‌جمهور غنی می‌گوید اگر به تهدیدهای امنیتی در کشور نقطه پایان گذاشته شود، افغانستان ظرفیت پذیرش پنج میلیون گردشگر خارجی را سالانه...