افغانستان به ریاست دوره ای کمیته سوم سازمان ملل انتخاب شد

 افغانستان به ریاست دوره ای کمیته سوم سازمان ملل انتخاب شد

افغانستان جهت ریاست دوره ای کمیته سوم سازمان ملل متحد که مسایل حقوق بشر را مورد بررسی قرار می دهد، گزینش شده است.   نماینده گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد با نشر این خبر اظهار داشته است که رسیدن کشور به این موقف...