افغانستان خواهان کمک جامعه جهانی برای مبارزه با خشکسالی شد

افغانستان خواهان کمک جامعه جهانی برای مبارزه با خشکسالی شد

داکتر عبدالله رئیس اجراییه افغانستان، ‌بعد از اشتراک در نشست سالانه‌ی هیئت اجرایی برنامه جهانی غذا با نمایندگان کشورهای کمک کننده برای افغانستان دیدار کرد.   او در این نشست ظمن تشکر از کمک‌ های این کشورها و همچنان...