افغانستان چهارمین کشور غمگین جهان

افغانستان چهارمین کشور غمگین جهان

گزارش تازه منتشرشده از سوی اداره "شادی جهان" نشان داده که افغانستان پس از بروندی، سوریه و توگو، در مقام چهارم غمگین‌ترین کشورهای دنیا قرارگرفته است. پس از افغانستان جمهوری بنین در غرب افریقا نیز در رتبه پنجم غمگین‌ترین...