افغانستان عضو کمیسیون بین‌المللی بندهای بزرگ شد

افغانستان عضو کمیسیون بین‌المللی بندهای بزرگ شد

افغانستان بعد از تکمیل معیارهای کمیسیون بین‌المللی بندهای بزرگ، عضویت این سازمان را بدست آورد.   کمیسیون بین‌المللی بندهای بزرگ اعلام کرد که افغانستان از دو سال به اینسو با برنامه‌های منسجم بند سازی و مدیریت آب‌ها...