افغانستان عضو سازمان بین المللی انرژی شد

افغانستان عضو سازمان بین المللی انرژی شد

پس از سال‌ها سعی و تلاش، افغانستان عضویت یکی از مهمترین سازمان های بین المللی انرژی را که در توسعه انرژی قابل تجدید فعالیت دارد، کسب نمود. طبق اطلاع رسمی وزارت امور خارجه آلمان، مراحل عضویت افغانستان به مرکز بین المللی...