افغانستان در چند قدمی تجارت جهانی

افغانستان در چند قدمی تجارت جهانی

مجلس نمایندگان، عضویت کشور در سازمان تجارت جهانی را روز گذشته تصویب کرد. حالا کشور ما در چند قدمی عضویت رسمی در این سازمان معتبر بین‌المللی قراردارد. مزمل شینواری، معین وزارت تجارت و صنایع گفت: «تصویب عضویت افغانستان در...