افغانستان در ٩ ماه سپری شده از سال مالی ١١۴ میلیارد افغانی عواید داشته است

افغانستان در ٩ ماه سپری شده از سال مالی ١١۴ میلیارد افغانی عواید داشته است

مقامات در وزارت مالیه کشورمی گویند، نزدیک به ١١۴ میلیارد افغانى عواید در ٩ ماه اول سال مالى جاری در کشور جمع آوری شده است. اجمل حمید عبدالرحیم‌زى، سخنگوى این وزارت گفت: "سطح عواید در افغانستان، از سوى صندوق وجهى پول براى...