افغانستان در تلاش پر رنگ کردن نقش زنان در ورزش

افغانستان در تلاش پر رنگ کردن نقش زنان در ورزش

فدراسیون فوتبال افغانستان به همکاری کشور انگلستان در تلاش رشد فرهنگ ورزش در بین جوانان افغان خصوصا دختران است. آنها می‌گویند سعی دارند تا با آموزش مربیان زن در رشته فوتبال، اطفال در معرض جنگ در ولایات افغانستان را...