افغانستان خواهان عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل شد

افغانستان خواهان عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل شد

معاون دوم ریاست جمهوری، در کنفرانس منطقه "حقوق بشر و اهداف توسعه‌ی پایدار" اعلام کرده است که تطبیق مسایل حقوق بشری از مکلفیت‌های حکومت افغانستان است و برای دسترسی بهتر به این هدف، افغانستان کاندیدای عضویت در شورای حقوق...